นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนชั้นปีที่ ๓ วิชาการบริหารสาธารณสุข ลงฝึกทำกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนและการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย การดำเนินงานของคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ในเขตพื้นที่ ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่