ร่วมประชุมพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรีหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน (เทียบโอนผลการเรียน) ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี