ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงงานประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย ร่วมกับคุณทองขาล กันหาจันทร์ บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์มติตรังคุณธานินทร์ ทองขโชคประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง และภาคีเครือข่าย