ร่วมงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง​ ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๒ และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ​ ครั้งที่​ ๑๑