เข้าร่วมปฏิบัติงานหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตทุรกันดาร (ปีที่ ๑๔) มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชน