เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดพิธีประทานปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรของวิทยาลัย ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐