นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ ๓ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันแมลงนำโรค  ในรายวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม