ร่วมฝึกซ้อมพิธีประทาน ปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรของวิทยาลัย ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐