ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่าวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ได้รับรางวัลดีเด่น ในโอกาสการสอบข้อสอบมาตรฐานหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวนผู้สอบผ่านในการสอบครั้งแรก สู