นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ปี ๓ ศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยและการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบ