สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ในการประทาน ปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร แก่บัณฑิตจากวิทยาลัย ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึก