ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ ในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดตรัง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑