สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  เสด็จแทนพระองค์ ไปในการประทาน ปริญญาบัตรเเก่บัณฑิต จากวิทยาลัยในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึ