การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เรื่องการวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ International and National Academic Conference Research and Innovation in Health การนี้ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ วั