พิธีปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ  เรื่องการวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ International and National Academic Conference Research and Innovation in Health โดยมีดร.ปัทมา ทองสม  รองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก  เป็นประธาน