ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนองานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ  เรื่องการวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ International and National Acad