ร่วมการประชุมเครือข่าย ๘ สถาบันอุดมศึกษา และ ๒ องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง โดยมีท่านณิทฐา แสวงทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน