ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอกันตัง (กบอ.) คร้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ โดยมีท่านพรชัย สุขโสม  นายอำเภอกันตัง เป็นประธาน