การประชุมเตรียมความพร้อม การเปิดศูนย์บริการสุขภาพ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง อาคาร ๑๐๐ ปี สธ. และติดตามการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายในวิทยาลัย