ร่วมรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก  และองค์กรปลอดโฟม ๑๐๐%  ระดับทอง เพื่อสนองพระราชดำริ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  ในการดูแลสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  เนื่องใน "วันสิ่งแวดล้อมไทย"  ซึ่งตรงกับวันที่ ๔ ธันวาคม ของทุกปี