เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนธานี ณ ห้องประชุม