ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดตรัง ของคณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาลโดยมีนายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเป็นประธาน