โครงการติดตามปัญหาการใช้ยาในชุมชนผู้ป่วยโรคเบาหวานและ โรคความดันโลหิตสูงจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วันที่ 6 มีนาคม 2557