ประชุมโครงการสัมมนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์