ประชุมรับฟังความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒