ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒