ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๑๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมีนายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 เป็นประธาน