ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงิน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานการประชุมระหว่างประเทศพ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมของหน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก