การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดตรัง ครั้งที่ ๑๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑