ร่วมประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว เพื่อประเมินเข้าสู่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข