กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ๕ ป. ๑ ข.  ภูมิปัญญาท้องถิ่นป้องกันโรคไข้เลือดออก และสาธิตการทำสมุนไพรไล่ยุง ตามโครงการบริการวิชาการด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อการจัดการสุขภาพชุมชนและแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก