เข้าพบ นายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เพื่อหารือความร่วมมือในการผลิตนักศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ทันตสาธารณสุข) ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด