ประชุมคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการเพื่อเตรียมความพร้อมการเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี