ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑