ประชุมพิจารณาการประเมินผลงานตำแหน่งวิทยาจารย์ระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน)