ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมการเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี