ประชุมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารแผนยุทธศาสตร์และกำกับงบประมาณ (SFS) สถาบันพระบรมราชชนก