ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง ครั้งที่ 2/ 2557 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง