อบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยงหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง (ผบก.)และผู้บริหารสาธารณสุขระดับต้น (ผบต.)