เข้าพบว่าที่ร้อยตรีชาญยุทธ เกื้ออรุณ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เพื่อปรึกษาหารือ เตรียมความพร้อม การเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติ พระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง