ประชุม ออกแบบ วางแผน  ปรับปรุงห้องรับรอง และภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อม การเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติ พระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี