เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อปรัชญาและแนวทางการเป็น ข้าราชการที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อ ประชาชนและประเทศชาติ ในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่  “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”  ของกระทรวงสาธารณสุข  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒