เป็นกรรมการสอบรายงานการวิจัย ในรายวิชาการศึกษาเฉพาะทางด้านสาธารณสุข  ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  (สาธารณสุขชุมชน)  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง