ร่วมประชุม วางแผน เพื่อเตรียมความพร้อม การเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติ พระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับนายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง