ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมีนายแพทย์สมชาย  ธรรมสารโสภณ ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธาน