ให้การต้อนรับคณะส่วนล่วงหน้า  ผู้แทนสำนักพระราชวัง  ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง  และผู้เกี่ยวข้องในการลงตรวจพื้นที่ เพื่อวางแผนในการ เตรียมความพร้อม การเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติ พระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี