ประชุมหัวหน้า ส่วนราชการจังหวัดตรัง  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑  โดยมีท่านลือชัย เจริญทรัพย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน