เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑