ผู้บริหาร และคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เพื่อมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ มอบกระเช้าไข่ จากผลผลิตโครงการทำเล่นๆให้เป็นงาน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา