เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน ๓ และพบปะอาจารย์พี่เลี้ยง คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามโครงการฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน ๓